آمار کلی

کد ملی: 181719XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زرافشان شیمی دزفول منشی هییت مدیره فعال 1398/05/28 تا کنون