آمار کلی

کد ملی: 181947XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید روستایی ایثار پنج منشی هییت مدیره فعال 1397/03/01 تا کنون