آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران لاریز کاران عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/05/31 تا 1394/06/16