آمار کلی

کد ملی: 126339XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
امید رهایی کویر بازرس اصلی فعال 1397/09/19 تا کنون