آمار کلی

کد ملی: 302026XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع کشاورزی تدبیرگران جوان کرانه هلیل عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/13 تا کنون