آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی ابزار اطلس کاوش بازرس علی البدل خارج شده 1389/04/06 تا 1390/08/11