آمار کلی

کد ملی: 065175XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف پارچه فروشان شهرستان بیرجند عضو هیئت مدیره فعال 1392/04/25 تا کنون