آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فارس پایپ پایا بازرس اصلی خارج شده 1384/06/09 تا 1394/06/09