آمار کلی

کد ملی: 222898XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی درسا کاشی تجارت بازرس علی البدل خارج شده 1393/08/17 تا 1397/06/03
درسا سرام ایساتیس بازرس علی البدل خارج شده 1391/12/27 تا 1392/04/31