آمار کلی

کد ملی: 175450XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه و ابنیه صمیم خوزستان مدیرعامل فعال 1397/02/26 تا کنون