آمار کلی

کد ملی: 337956XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
الوند صنعت قصر بازرس اصلی فعال 1396/04/22 تا کنون