آمار کلی

کد ملی: 168961XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آدنیس ستاره بناب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/12/25 تا کنون