آمار کلی

کد ملی: 006266XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فن آوری اطلاعات ایران سیستم بازرس اصلی خارج شده 1390/09/22 تا 1395/11/02