آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی و منابع طبیعی زحمت کشان آفتاب شرق اردستان عضو هیئت مدیره فعال 1391/03/08 تا کنون