آمار کلی

کد ملی: 223993XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رابطین سلامت ترکمن عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/11/08 تا 1395/12/04