آمار کلی

کد ملی: 263085XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی ندای سبز برنا بازرس علی البدل خارج شده 1393/03/26 تا 1396/03/12