آمار کلی

کد ملی: 504918XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یورد کاویان ارس بازرس اصلی فعال 1392/11/27 تا کنون