آمار کلی

کد ملی: 627952XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سروش تجارت ابتکار رئیس هیئت مدیره فعال 1396/10/16 تا کنون
بیمارستان مهر نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/02/10 تا 1393/10/28