آمار کلی

کد ملی: 067013XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران شادیاب اترک رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/06/17 تا 1394/02/09