آمار کلی

کد ملی: 182938XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرد خانه امید نور قیر وکارزین عضو هیئت مدیره فعال 1399/05/14 تا کنون
عصر توسعه آرین همیار رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/05 تا کنون
صیادی موج اروند آبادان بازرس علی البدل فعال 1395/11/03 تا کنون