آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان جهاد کشاورزی خراسان عضو هیئت مدیره خارج شده 1383/04/10 تا 1387/05/14