آمار کلی

کد ملی: 093397XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گل گندم برادران آرامی بازرس علی البدل فعال 1394/09/09 تا کنون