آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فناوری اطلاعات کیهان نت زاگرس فارس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/02/06 تا 1396/09/27