آمار کلی

کد ملی: 111036XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجتمع کشاورزی طرق رود رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/10 تا کنون