آمار کلی

کد ملی: 006362XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همراه صنعت بازرس اصلی فعال 1398/04/22 تا کنون
فروسیلیس ایران عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/22 تا کنون
صنایع فرو آلیاژ ایران عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/10/12 تا 1398/02/15