آمار کلی

کد ملی: 191059XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راهدار کوشان جنوب خوزستان بازرس اصلی فعال 1395/05/19 تا کنون