آمار کلی

کد ملی: 229466XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دامپروی بهارستان جنوب کازرون عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/16 تا کنون