آمار کلی

کد ملی: 121899XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران مکانیک افق بازرس اصلی فعال 1390/01/29 تا کنون