آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
افرا درودگر صداقت آزاد شهرثبت شده مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1385/06/22 تا کنون