آمار کلی

کد ملی: 351015XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی آذرکشت سراج دشتستان گروه هشت هزارو صدو نوزده عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/13 تا کنون