آمار کلی

کد ملی: 483955XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مازند چالوس میردار مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/02/22 تا کنون
اتحادیه شرکت های رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/04 تا کنون
دهیاریهای بخش مرکزی چالوس عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/11/02 تا 1396/10/07