آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه شماره پنجاه و پنج رامهرمز بازرس علی البدل خارج شده 1392/09/10 تا 1396/05/03