آمار کلی

کد ملی: 209196XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فلاحت گستر مازندران شرکت سهامی خاصبهشمارهثبت 372 و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/05/08 تا 1397/09/10
خدمات مشاوره ای فنی آموزشی و ترویج کشاورزی جوان کشاورز طبرستان ساری منشی هییت مدیره فعال 1391/02/18 تا کنون