آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی عشایری رئیس هیئت مدیره خارج شده 1383/06/03 تا 1385/04/12