آمار کلی

کد ملی: 203162XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نشانه هزاره سوم رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/09/21 تا کنون