آمار کلی

کد ملی: 152001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شایسته تدبیر امید سرمد عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/19 تا کنون