آمار کلی

کد ملی: 001370XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهگام فرآیند دیاکو موژان مدیرعامل فعال 1394/12/15 تا کنون