آمار کلی

کد ملی: 001201XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سایه ساز پوشش گستر ایمن رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/06 تا کنون