آمار کلی

کد ملی: 570976XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی وهنری عصر گفتگوی قلم عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/06/23 تا 1397/07/01