آمار کلی

کد ملی: 382118XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یکهزارو یکصدو پنجاه و یک گلیم بافان مریوان و حومه عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/24 تا کنون