آمار کلی

کد ملی: 365168XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صیادی 1836 کنارک عضو هیئت مدیره فعال 1392/04/12 تا کنون