آمار کلی

کد ملی: 038590XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجتمع گلخانه ای شمیم رضوان طرلاب قم مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1393/06/05 تا کنون