آمار کلی

کد ملی: 006963XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات بهداشتی درمانی پدیده سلامت تربت عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/05/14 تا 1396/12/22