آمار کلی

کد ملی: 221902XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ناجیان تامین سلامت رئیس هیئت مدیره فعال 1393/12/27 تا کنون