آمار کلی

کد ملی: 371969XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی شفا شهد سنگان خاش نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/05/16 تا 1397/06/01