آمار کلی

کد ملی: 136002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی موج توان آذر فام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/07/05 تا کنون