آمار کلی

کد ملی: 106374XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آفاق تابان فیروزه بازرس اصلی فعال 1397/08/12 تا کنون
خیریه جامعه معلولین آفتاب فیروزه نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/17 تا کنون