آمار کلی

کد ملی: 456947XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دانش و فن آوری بامداد هرن کویر مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/01/27 تا کنون