آمار کلی

کد ملی: 515970XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی و ورزشی ایثار عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/30 تا کنون