آمار کلی

کد ملی: 195064XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کاوش گران پرتو امین خوزستان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/01/27 تا کنون